Bộ môn Du Lịch

Bùi Văn Hào
Trần Thị Thủy
Lê Thị Hải Lý
Nguyễn Thị Thanh Thanh
Võ Thị Anh Mai