Bộ môn Lịch sử Việt Nam

Mai Phương Ngọc
Nguyễn Trọng Văn
Trần Vũ Tài
Nguyễn Quang Hồng
Dương Thị Thanh Hải
Mai Thị Thanh Nga
Đặng Như Thường
Đậu Đức Anh