Bộ môn Phương pháp giảng dạy và Quản lý văn hóa

Trần  Thụ
Nguyễn Thị Bình Minh
Nguyễn Thị Hà
Nguyễn Thị Duyên
Bùi Minh Thuận
Võ Thị Hoài Thương
Nguyễn Hồng Vinh