Các tổ chức đoàn thể

Dương Thị Thanh Hải
Bùi Minh Thuận
Ông Thị Mai Thương
Nguyễn Thị Hoài An