Đảng bộ Bộ phận

Trần Vũ Tài
Hắc Xuân Cảnh
Đặng Thị Minh Lý
Nguyễn Thị Bình Minh
Nguyễn Văn Tuấn
Lê Thế Cường
Võ Thị Hoài Thương