Ngày 22 tháng 3 năm 2015, tại phòng họp A0, Trường Đại học Vinh, Hội nghị về chương trình ngành Lịch sử thuộc 7 Trường Sư phạm trong cả nước đã được tổ chức với sự tham dự của Trưởng khoa và Trưởng bộ môn thuộc ngành Lịch sử các trường Đại học Sư phạm Hà Nội I, Đại học Sư phạm Hà Nội II, Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Đại học Vinh, Đại học Sư phạm Huế, Đại học Sư phạm Đà Nẵng và Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị cũng có sự tham dự của Chuyên viên ngành Lịch sử của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.

Hội nghị tập trung trao đổi cơ sở khoa học xây dựng chuẩn đầu ra và khung chương trình của chương trình giáo dục đại học ngành Lịch sử. Công tác xây dựng chuẩn đầu ra sinh viên Sư phạm Lịch sử nhằm đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông tại các trường đại học Sư phạm trong cả nước. Hội nghị cũng thảo luận những định hướng thúc đẩy ngành sư phạm Lịch sử trong thời gian tới.

            Tại hội nghị, các đại biểu cho biết, hiện nay chuẩn đầu ra là sự cam kết của nhà trường, các khoa Lịch sử về kiến thức, kĩ năng, thái độ, hành vi sinh viên phải đạt được và vị trí công tác sinh viên có thể đảm nhận khi tốt nghiệp ở một ngành đào tạo hoặc ở một chương trình đào tạo. Do vậy, cần thiết phải có sự thay đổi chuẩn đầu ra theo hướng tiếp cận năng lực gắn với yêu cầu của công việc, nghề nghiệp sau này của sinh viên.

            Hội nghị trên cơ sở thống nhất một số cơ sở chính, cũng chỉ ra những đặc thù về vùng miền tuyển sinh, đối tượng sinh viên, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ… nên mỗi trường cần có một trung chương trình và chuẩn đầu ra phù hợp.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo ngành Lịch sử tại các trường đại học Sư phạm, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về thực trạng, cũng như chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp về công tác xây dựng chương trình và chuẩn đầu ra tại các ngành đào tạo Sư phạm Lịch sử hiện nay. Đồng thời thống nhất kế hoạch, lộ trình xây dựng chuẩn đầu ra các ngành Sư phạm Lịch sử theo hướng bồi dưỡng và nâng cao năng lực gắn với yêu cầu công việc, nghề nghiệp của sinh viên sau khi ra trường, đáp ứng chuẩn nghề nghiệp của giáo viên và nhu cầu xã hội.

Hội nghị diễn ra trong không khí nghiêm túc, chất lượng và đoàn kết phấn đấu đưa ngành Sư phạm Lịch sử phát triển và hội nhập./.