Mặc dù đây là năm học Khoa Lịch sử có 11/39 cán bộ đi học Nghiên cứu sinh, 4 cán bộ nghỉ sinh nhưng công tác nghiên cứu khoa học của khoa đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

              Tháng 12/2016, khoa đã tiến hành nghiệm thu 5 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2016 với kết quả tốt. Các cán bộ của Khoa cũng đã cơ bản hoàn thành nghiệm thu 4 đề tài trọng điểm cấp Trường tiếp cận CDIO và nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ của đ/c Trần Viết Thụ. Hiện nay, Khoa đang triển khai 6 đề tài NCKH cấp Trường năm 2017 và đã ký kết hợp đồng viết địa chí huyện Kỳ Sơn.

             Trong năm 2016, đã có 39 công trình nghiên cứu khoa học của các giảng viên trong khoa được công bố trên các tạp chí trung ương và địa phương. Đây là những bài viết về lịch sử, văn hóa, du lịch, công tác xã hội có nhiều đóng góp về học thuật cũng như góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Cán bộ của khoa cũng đã xuất bản được 3 bài báo nước ngoài.

             Cán bộ trong khoa cũng đã xuất bản nhiều sách chuyên khảo như: Nông nghiệp nông thôn Bắc Trung Kỳ thời Pháp thuộc(1884 – 1945), Quan hệ Ấn Độ - Liên Xô (1947 – 1950), Công nghiệp Trung kỳ thời pháp thuộc... Đây là những công trình chuyên khảo có giá trị học thuật, góp phần kiến giải nhiều vấn đề lịch sử Việt Nam và thế giới.

             Khoa cũng đã xuất bản 03 giáo trình Lịch sử văn minh thế giới, Tính đặc thù của xx hội phương đông cổ đại, Phân vùng văn hóa Việt Nam, đăng ký xuất bản 05 giáo trình trong năm 2017. Toàn khoa cũng đã tổ chức 16 cuộc Xêmina khoa học do cán bộ giảng dạy và NCS báo cáo..... 

           Trong năm 2017, cán bộ của khoa đã tham gia 9 Hội thảo khoa học quốc tế và trong nước tổ chức ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Huế, Thái Nguyên, Quảng Nam ...

            Mặc dù vậy, hoạt động NCKH của khoa không đều giữa các cán bộ. Một số cán bộ trong khoa chưa nhiệt tình viết bài tham gia các Hội thảo, Hội nghị, Tạp chí chuyên và liên ngành....

          Có thể nói, với những thành quả NCKH trong năm 2016, khoa Lịch sử đã và đang chứng tỏ sự trưởng thành, trở thành một trung tâm nghiên cứu sử học mạnh của khu vực và cả nước.