Được sự hỗ trợ của Viện sử học – Viện Hàn lâm KHXH Việt nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Quảng Nam phối hợp với UBND thành phố Tam kỳ tổ chức hội thảo khoa học “100 năm khởi nghĩa Việt Nam Quang phục hội tại Phủ Tam Kỳ – Quảng Nam” vào đầu tháng 5/2016.

            Kính mới thầy cô tham gia viết bài.

            Chi tiết đọc file ảnh kèm theo