Trong năm học 2015 – 2016, theo đúng kế hoạch của nhà trường, khoa đã tiến hành nghiệm thu 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2015 gồm: “Quan hệ an ninh - chính trị giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ từ năm 1874 đến năm 1905” do TS Hoàng Thị Hải Yến làm chủ nhiệm,“Thực trạng và giải pháp phát triển Du lịch văn hoá ở tỉnh Hà Tĩnh” do ThS. Võ Anh Mai làm chủ nhiệm; “Nâng cao chất lượng dạy học học phần Lịch sử Việt Nam cận đại theo hệ thống tín chỉ do PGS.TS. Nguyễn Trọng Văn làm chủ nhiệm và “Tổ chức hoạt động ngoại khóa trong dạy học lịch sử ở trường THPT tỉnh Nghệ An (vận dụng trong dạy học Lịch sử Việt Nam, lớp 12)” do ThS. Nguyễn Thị Duyên làm chủ nhiệm. Năm 2016, cán bộ trong khoa đang triển khai 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường theo định hướng xây dựng và xuất bản giáo trình phục vụ giảng dạy. Thực hiện chủ trương của nhà Trường về việc xây dựng chương trình đào tạo theo định hướng CDIO, Khoa đang triển khai 4 đề tài NCKH trọng điểm cấp trường nhằm xây dựng chuẩn đầu ra và đề cương chi tết cho 4 ngành: Lịch sử (PGSTS. Trần Viết Thụ làm chủ nhiệm); CTXH (do ThS. Võ Thị Cẩm Ly làm chủ nhiệm); Du lịch (do PGS.TS.Bùi Văn Hào làm chủ nhiệm) và Quản lý văn hóa (do TS. Hắc Xuân Cảnh làm chủ nhiệm). Về công trình NCKH cấp tỉnh, công trình “Ngành Kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An – 70 năm xây dựng và phát triển” do TS.Trần Vũ Tài chủ biên đã được biên soạn và xuất bản vào 11/2015. Đề tài “Đề xuất mô hình bảo tồn bản sắc văn hóa của người Đan Lai” do ThS. Bùi Minh Thuận thực hiện đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị nghiệm thu. Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về lịch sử Việt Nam phục vụ dạy học lịch sử ở trường phổ thông” do PGS.TS. Trần Viết Thụ làm chủ nhiệm đã hoàn thành nghiệm thu cấp cơ sở, chuẩn bị nghiệm thu cấp bộ. Hiện nay, khoa đang xúc tiến, kết nối để biên soạn một số công trình địa chí, lịch sử cấp huyện.

Công tác xuất bản giáo trình được chú trọng, cán bộ của khoa đã đăng ký, nghiệm thu và chuẩn bị xuất bản 02 giáo trình: Công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc do TS Nguyễn Anh Chương chủ biên (nghiệm thu 12/2015, đang chờ xuất bản); Tính đặc thù xã hội phương Đông cổ đại do TS Nguyễn Thị Hương chủ biên (nghiệm thu tháng 4/2016, đã xuất bản). Một số giáo trình khác đang trong quá trình chỉnh sửa đề nghiệm thu và xuất bản trong thời gian tới. 

Khoa vẫn duy trì Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2016 theo kế hoạch của trường, Hội nghị có 10 báo cáo của sinh viên, nhiều công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Lịch sử được đánh giá cao. Có 5 công trình của sinh viên được gửi tham dự Hội nghị Sinh viên NCKH cấp Trường.

Nhiều cán bộ của khoa có bài viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành như Nghiên cứu Lịch sử, Nghiên cứu Đông Nam Á, Dân tộc học, Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh…. Theo thống kê chưa đầy đủ, từ tháng 9/2015 đến tháng 6/2016, toàn khoa có 24 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành và kỷ yếu hội thảo khoa học. Trong năm học, các cán bộ của khoa đã tích cực tham gia nhiều Hội thảo khoa học quốc tế và trong nước.... Nhiều cán bộ trong khoa tham gia tập huấn chuyên ngành, đặc biệt là ngành CTXH đã tham gia 4 cuộc tập huấn ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Hoạt động Hội nghị khoa học, Xemina của cán bộ bước đầu có dấu hiệu khởi sắc. Trong năm học, các tổ đã triển khai một số hoạt động Xêmina cho Nghiên cứu sinh định kỳ mỗi năm 2 lần. Một số cán bộ đã tổ chức báo cáo chuyên đề trước tổ có chất lượng.

Có thể thấy, hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa trong năm học 2015 – 2016 tiếp tục có sự phát triển đáng ghi nhận, tiếp tục gắn kết với phát triển kinh tế - xã hội địa phương.Tuy nhiên, hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa còn chưa đều, một số cán bộ ngành mới đang đứng trước nguy cơ thiếu điểm NCKH. Sinh hoạt học thuật vẫn chưa được quan tâm thích đáng, các buổi sinh hoạt semina khoa học để trao đổi, thảo luận và cập nhật những thông tin khoa học còn rất ít. Vì thế, trong thời gian tới đòi hỏi đội ngũ cán bộ, sinh viên, học viên của khoa có ý thức tham gia tốt và hiệu quả hơn.