Thông tin chi tiết, xin mời xem tệp đính kèm: thu_moi_viet_bai_tham_du_htqt_khxhandnv_trong_phat_trien_ktxh_va_hoi_nhap_quoc_te.pdf