BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                   Nghệ An, ngày 16 tháng 02 năm 2017

  HƯỚNG DẪN  

Tổ chức Hội thi “Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng

 nghề nghiệp” năm học 2016 - 2017

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

I. Kế hoạch tổ chức Hội thi “Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp”

1. Đối tượng, điều kiện dự thi và cách thức tổ chức

1.1. Đối tượng dự thi:

- Sinh viên các ngành ngoài sư phạm hệ chính quy từ năm thứ nhất đến năm thứ 4;

- Mỗi lớp sinh viên, mỗi khối lớp hoặc nhóm sinh viên thuộc đối tượng nêu trên được thành lập một đội tuyển gồm 5 thành viên để dự thi Hội thi “Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp”.

1.2. Điều kiện dự thi: 

- Sinh viên có đủ sức khỏe, có điểm rèn luyện loại khá trở lên và điểm trung bình chung học tập từ 2.0 trở lên (lấy kết quả năm học 2015 -2016)     .

- Trang phục:

+ Đối với nữ: trang phục áo dài, giầy hoặc dép có quai hậu;

+ Đối với nam: quần âu, áo sơ mi dài tay, cà vạt, áo bỏ trong quần, giầy hoặc dép có quai hậu;

+ Đeo phù hiệu.

2. Các nội dung Hội thi “Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp”

1. Màn chào hỏi

2. Hiểu biết

3. Sản phẩm, ý tưởng sáng tạo

Nội dung thi phải đảm bảo:

- Phản ánh được các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp dạy học, các định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

- Phản ánh được các đặc trưng của ngành nghề đào tạo; thể hiện được các kiến thức, kỹ năng và năng lực nghề nghiệp trong tương lai. Các vấn đề về giáo dục mà xã hội đang quan tâm: văn hoá; các tệ nạn học đường; an toàn giao thông; bảo vệ môi trường…..

Ban Chủ nhiệm các khoa duyệt và chịu trách nhiệm về nội dung thi của đơn vị mình.

3. Cách thức tổ chức Hội thi

- Cách thức tổ chức Hội thi “Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp” cấp khoa do ban tổ chức Hội thi cấp khoa qui định gồm 3 nội dung:

1. Màn chào hỏi

2. Hiểu biết

3. Sản phẩm, ý tưởng sáng tạo

4. Hình thức, thời gian đối với các nội dung thi Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp

4.1. Màn chào hỏi  (thời gian tối đa 5 phút)

Điểm tối đa là 10 điểm và được nhân hệ số 5 (5 thành viên Giám khảo).

- Nêu mục đích ý nghĩa của Hội thi: 4 điểm

- Giới thiệu được các thành viên của đội, ngành nghề đào tạo và khoa mình: 2 điểm

- Trang phục đẹp, nhạc, đạo cụ liền mạch, hình thức thể hiện sinh động sáng tạo, chỉ được dùng nhạc nền cho các nội dung thi (không được thu âm lời, bài hát): 4 điểm

4.2. Hiểu biết

- Ban tổ chức chuẩn bị gói câu hỏi (10 câu/đội thi) trong đó có 03 câu hỏi bằng tiếng Anh. Các đội bốc thăm và trả lời theo hình thức trắc nghiệm, Ban giám khảo căn cứ đáp án để đánh giá điểm cho từng đội, điểm tối đa là 10 điểm (1 điểm/1 câu, không đúng không có điểm); thời gian suy nghĩ để đưa ra đáp án 05 giây, đội trả lời đưa đáp án và đọc nội dung đáp án đã chọn.

- Ban tổ chức xây dựng bộ đề cho gói câu hỏi hiểu biết trên cơ sở: Luật giáo dục đại học; Điều lệ trường đại học; Luật lao động; Bảo hiểm y tế; Bảo hộ lao động; Chiến lược phát triển Dạy nghề thời kỳ 2011 – 2020; Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ và Quy định của Hiệu trưởng Nhà trường; Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế…

5. Phần Sản phẩm, ý tưởng sáng tạo

 • Tổng thời gian: 10 phút
  1. Ý tưởng:

    - Nêu được ý tưởng hoặc giải pháp nâng cao chất lượng một SP cụ thể.

 • Ý tưởng hướng vào nội dung cuộc thi : Sinh viên khởi nghiệp do TW Đoàn TNCS HCM khởi xướng (các đơn vị y/c các đội tham khảo để xây dựng ý tưởng)
 • Thuyết minh được ý tưởng, có tính thuyết phục
 • Có thể có nhiều ý tưởng
 • Các ý tưởng đưa ra phải sát với thực tế và có tính ứng dụng, đột phá nhằm đinhỵ hướng nghề nghiệp cho sv khi ra trường khởi nghiệp
  1. Sản phẩm:
 • Sản phẩm cụ thể, thuyết minh được tính khả thi, ứng dụng trong cuộc sống
 • Ghi chép quy trình làm ra sản phẩm
 • Sản phẩm phải dùng được

6. Ban Giám khảo, cách tính điểm và xếp hạng nội dung thi

- Ban Giám khảo gồm có trưởng Ban giám khảo và các ủy viên, giúp việc cho Ban Giám khảo thành lập tổ thư ký và tổ giúp việc;

- Phương pháp đánh giá và cho điểm: Từng thành viên Ban Giám khảo cho điểm độc lập và công khai ngay sau khi các đội hoàn thành các nội dung thi, Thư ký và Ban Giám khảo chịu trách nhiệm tổng hợp, tính kết quả cuối cùng cho mỗi đội.

- Cho điểm: Trọng số điểm như sau:

+ Chào hỏi 30% + Hiểu biết 20% + Sản phẩm, ý tưởng sáng tạo 50%

- Xếp hạng: Từng nội dung thi sẽ được xếp hạnh nhất, nhì, ba … để trao giải theo nội dung thi; điểm tổng hợp của đội tuyển là tổng số điểm của đội đó ở tất cả các nội dung thi; xếp hạng Nhất, Nhì, Ba và khuyến khích theo thứ tự điểm tổng hợp từ cao xuống thấp. 

7. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thi

Thời gian tổ chức Hội thi cấp khoa bắt đầu từ ngày 01/3/2017 đến ngày 15/3/2017. Đề nghị các khoa nộp kế hoạch và thời gian cụ thể (cả bản cứng và bản mềm) về Phòng Đào tạo (qua Đ/c Phan Hùng Thư, Email: Thuph@vinhuni.edu.vn; Điện thoại: 0983.507.123) chậm nhất ngày 15/02/2017 để tổng hợp, báo cáo và xây dựng kế hoạch.

Thời gian tổ chức Hội thi cấp Trường bắt đầu từ ngày 16/3/2017 đến ngày 31/3/2017. Dự kiến:

Bảng A: 20/3/2017; Bảng B: 21/3/2017; Bảng C: 22/3/2017 và Bảng D: 23/3/2017. Chung kết: 26/3/2016

8. Kinh phí

Ban tổ chức Hội thi cấp khoa lập kế hoạch tổ chức Hội thi và dự toán kinh phí theo Quy chế chi tiêu nội bộ gửi về Phòng Kế hoạch - Tài chính trước ngày 15/02/2017 để thẩm định trình Ban Giám hiệu phê duyệt;

Phòng Đào tạo phối hợp với phòng Kế hoạch –Tài chính lập dự toán kinh phí liên quan đến Hội thi Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp để Ban Giám hiệu phê duyệt.

9. Báo cáo kết quả Hội thi

Sau khi kết thúc Hội thi, Ban tổ chức Hội thi cấp khoa báo cáo kết quả về trường (qua Phòng Đào tạo) gồm: Bản báo cáo tổng kết; danh sách đề nghị khen thưởng.

Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong trường (để t/h);

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Lưu: HCTH, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

PGS.TS. Thái Văn Thành