Xem chi tiết tại đây:  http://quyhop.gov.vn/news/Tin-tuc-Su-kien/Thong-bao-tuyen-dung-cong-chuc-cap-xa-huyen-Quy-Hop-2994.html