Căn cứ Quyết định số 2989/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2016 như sau:


Chi tiết xem văn bản kèm theo: 101.PDF

hoặc: http://www.vhttdlqnam.gov.vn/index.php/thong-bao/805-thong-bao-tuy-n-d-ng-cong-ch-c-nam-2016