Chi tiết xin xem văn bản tại đây:2105qdubnd2016.pdf

Có thể tham khảo thêm tại địa chỉ:http://songoaivu.quangtri.gov.vn/vi/thongtintuyendung/So-Ngoai-vu-tinh-Quang-Tri-tuyen-dung-cong-chuc-5.html