Thực hiện Hướng dẫn số 21-HD/ĐU ngày 25/12/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020, ngày 20 /1/2018, Chi bộ đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí đại diện cho Đảng ủy Trường Đại học Vinh, các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận khoa Lịch sử. Đặc biệt là sự có mặt đầy đủ của tất cả đảng viên trong chi bộ.

Sau 1 buổi làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của cấp trên, Đại hội đã tiến hành thảo luận và thống nhất những nội dung cơ bản trong Báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020.

I. Về đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh:

Trong nhiệm kỳ vừa qua, 100% cán bộ giảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ khoa Lịch sử luôn có ý thức, trách nhiệm nghề nghiệp cao, không ngừng phấn đấu để nâng cao trình độ chuyên môn.

Chi bộ cán bộ khoa Lịch sử đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên điều chỉnh, biên soạn chương trình chi tiết các khóa, đặc biệt tập là theo tiếp cận CDIO.   

Trong nhiệm kỳ 2015-1017, chi bộ đã lãnh đạo và hoàn thành tương đối nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Cán bộ trong khoa đã tích cực tham gia nhiều hội thảo quốc gia, quốc tế, đăng tải nhiều nghiên cứu ở các tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước, kỷ yếu Hội thảo quốc gia, Quốc tế ; hoàn thành tốt các đề tài NCKH cấp Trường. Việc biên soạn giáo trình giảng dạy, sách tham khảo, sách chuyên khảo có nhiều đột phá.

Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong đơn vị, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:

Chi bộ cán bộ khoa Lịch sử đã tổ chức cán bộ, đảng viên tham gia nghiêm túc các đợt sinh hoạt chính trị do Đảng uỷ và Nhà trường tổ chức, nhất là việc quán triệt, thấm nhuần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Chi bộ đã triển khai kịp thời, sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên thực hiện các Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của các đảng viên trong chi bộ nhìn chung được thực hiện nghiêm túc.

- Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh

Chi bộ đã lãnh đạo sắp xếp lại tổ bộ môn theo hướng tinh gọn. Hàng năm, kiện toàn đội ngũ trợ lý, cố vấn học tập đảm bảo quy định; coi trọng xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực chuyên môn tham gia công tác quản lý.

Thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy, chi bộ; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong tổ chức và hoạt động của Đảng; làm tốt công tác nghiệp vụ đảng viên.

   - Lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể:

Chi bộ lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của lãnh đạo đơn vị; thực hiện tốt quy chế dân chủ. Giải quyết kịp thời, dứt điểm những kiến nghị, đề xuất chính đáng của cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên thuộc thẩm quyền.     

- Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng:

   Chi bộ đã xây dựng chương trình, kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát của cấp ủy về việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát của chi bộ.

Tuy nhiên, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ qua vẫn còn có những tồn tại, hạn chế như:

Chi bộ chưa đề ra được biện pháp hữu hiệu dẫn đến việc tuyển sinh của một số ngành gặp nhiều khó khăn, không đủ số lượng để duy trì lớp; năng lực ngoại ngữ của nhiều cán bộ trong khoa, nhất là cán bộ trẻ còn nhiều hạn chế; chưa có những định hướng và giải pháp tốt để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học; Số lượng đảng viên kết nạp mới còn ít. Việc thu, nộp đảng phí chưa kịp thời, chưa chủ động ; các tổ chức đoàn thể trong khoa mặc dù đã có nhiều cố găng, song vẫn còn một số hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát nhiều lúc chưa được thường xuyên, còn mang tính sự vụ.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ qua, chi bộ rút ra một số bài học kinh nghiệm sau đây:

Thứ nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo của chi ủy, chi bộ cán bộ. Chú trọng xây dựng khối đoàn kết nhất trí vững chắc trong chi ủy, chi bộ cán bộ và trong toàn đơn vị.

Thứ hai, xây dựng chiến lược phát triển của các ngành đào tạo, chú trọng phát triển ngành Sư phạm Lịch sử, xây dựng những ngành học mới vững chắc về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu xã hội; chú trọng công tác tổ chức cán bộ, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của đơn vị. …

Thứ ba, trong hoạt động, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Thứ tư, chú trọng phát huy sức mạnh nội lực của tập thể chi bộ, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng ủy và các tổ chức trong Trường.

 

II. Về phương hướng, quan điểm phát triển, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2017 - 2020

1. Phương hướng và quan điểm phát triển

Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động mọi nguồn lực, khơi dậy mọi tiềm năng, mở rộng quan hệ hợp tác, đổi mới công tác Đảng để xây dựng các ngành của khoa ngày càng phát triển bền vững, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Trường Đại học Vinh. 

Chi bộ lãnh đạo các ngành của khoa từng bước phát triển các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo và nâng cao chất lượng phục vụ người học. Dự tính những thách thức sẽ phải dương đầu trong thời gian tới, nắm bắt thời cơ, có kế hoạch cụ thể để phát triển. 

2. Mục tiêu tổng quát

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hoá về chất lượng, đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu khoa học phục vụ cho đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chủ động tiếp cận với chương trình, nội dung và phương pháp giảng dạy mới, tiên tiến.

3. Các chỉ tiêu chủ yếu

- Phấn đấu ổn định quy mô đào tạo hệ đại học và sau đại học:

- Đến năm 2020, tỷ lệ cán bộ có trình độ tiến sĩ đạt trên 70%, tỷ lệ cán bộ có trình độ cao cấp lý luận chính trị là 8%.

- Phấn đấu tỷ lệ cán bộ được phong chức danh phó giáo sư là 15-20%.

- Trong nhiệm kỳ có thêm 8-10 giáo trình được xuất bản.

- Trong nhiệm kỳ, có ít nhất 2 bài được đăng tải trên các tạp chí khoa học quốc tế có chỉ số ảnh hưởng.

- Trong nhiệm kỳ, phấn đấu có 1-2 đề tài NCKH cấp Bộ hoặc tương đương, 10 - 15 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, 1-2 đề tài NCKH cấp Tỉnh, 5-10 đề tài nghiên cứu về lịch sử - văn hóa địa phương.

- Phấn đầu trong nhiệm kỳ kết nạp được 1-2 đảng viên.

- Phấn đấu chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

4. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015 -2018

- Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh

   Đối với nhiệm vụ đào tạo: Tập trung xây dựng, phát triển và thực hiện chương trình đào tạo tiếp cận CDIO; chỉ đạo tốt việc đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp giảng dạy;

   Đối với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học: Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc các ngành của khoa; gắn chặt chẽ hoạt động NCKH với công tác đào tạo; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học; chú ý nghiên cứu các công trình phục vụ kinh tế - xã hội địa phương;

Lãnh đạo thực hiện tốt đoàn kết nội bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của nhà trường và của đơn vị.

   - Về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng    

   Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

      Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng và diễn biến tư tưởng của đảng viên, quần chúng, học sinh, sinh viên để có biện pháp lãnh đạo hoặc báo cáo lên cấp trên giải quyết.

- Về lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh

      - Đề ra được chủ trương, nhiệm vụ, biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Thiện tốt quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy, nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong tổ chức và hoạt động của Đảng; tiếp tục coi trọng công tác bồi dưỡng cán bộ.

   - Về lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể:

   Lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của lãnh đạo đơn vị; thực hiện tốt quy chế dân chủ. Giải quyết kịp thời, dứt điểm những kiến nghị, đề xuất chính đáng của cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên thuộc thẩm quyền.     

   Không ngừng đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng của các bộ môn, đặc biệt là vai trò của bộ môn trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

   - Về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng:

   Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và công tác tự kiểm tra, giám sát của chi bộ. Phát hiện và thực hiện kịp thời, có hiệu quả việc kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm đảng viên vi phạm.

Đại hội đã thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2027. Từ kinh nghiệm của khoá trước Ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 cần tiếp tục phát huy ưu điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ, bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 3 đồng chí: Đ/c. Nguyễn Văn Tuấn giữ cương vị Bí thư, Đ/c. Lê Thế Cường giữ cương vị Phó Bí thư, Đ/c. Nguyễn Hồng Vinh giữ cương vị Chi ủy viên.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và quần chúng trong toàn chi bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017- 2020 của chi bộ đã đề ra./.

Một số hình ảnh về Đại hội


 BCHCB