CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 28 tháng 12 năm 2017

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

BỘ MÔN CÔNG TÁC XÃ HỘI, KHOA LỊCH SỬ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

GIAI ĐOẠN 2018 - 2020, TẦM NHÌN ĐẾN 2025

 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Một vài nét về Bộ môn Công tác xã hội  

Bộ môn Công tác xã hội được thành lập năm 2007. Từ những ngày đầu mới thành lập, Bộ môn mới chỉ có 2 giảng viên. Đến nay, Bộ môn đã có 8 giảng viên, trong đó có: 2 tiến sỹ, 6 thạc sỹ; 3 giảng viên đang đi học nghiên cứu sinh. Ngoài đảm nhận giảng dạy các học phần của ngành Công tác xã hội, Bộ môn còn đảm nhận giảng dạy học phần Xã hội học đại cương cho các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc các hệ đào tạo: chính quy, vừa làm vừa học, từ xa… Nhìn chung, chất lượng giảng dạy của các giảng viên trong Bộ môn đ­ược sinh viên và xã hội thừa nhận.

Bên cạnh hoạt động đào tạo, đội ngũ giảng viên của Bộ môn còn tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học. Từ năm 2007 đến nay, các giảng viên của Bộ môn đã công bố hơn 200 bài viết trên Tạp chí Khoa học, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế; biên soạn và xuất bản 2 cuốn sách chuyên khảo, chủ trì và tham gia 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh và gần 15 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường. Kết quả nghiên cứu khoa học đ­ược đánh giá tốt và triển khai ứng dụng trong thực tiễn đào tạo của Nhà trường và góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An.

2. Cơ sở pháp lý xây dựng kế hoạch chiến lược

Kế hoạch chiến lược phát triển Bộ môn Công tác xã hội được xây dựng dựa trên các văn bản pháp lý gồm: Văn kiện Đại hội IX, X, XI của Đảng Cộng sản Việt Nam; Luật Giáo dục 2005 của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đề án phát triển nghề Công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020; Quy hoạch mạng lưới các trường Đại học và Cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020, theo Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020; Điều lệ Trường Đại học ban hành theo quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Quy chế tự chủ của Trường đại học; Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh trọng điểm và là thành viên của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á.

3. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức

3.1. Điểm mạnh

Nhìn chung, đội ngũ giảng viên của Bộ môn có trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao; chương trình đào tạo do Bộ môn xây dựng luôn luôn được cập nhật, đảm bảo tính tiên tiến, hiện đại theo xu thế đào tạo của khu vực và quốc tế hiện nay.

3.2. Điểm yếu

Năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên trong Bộ môn còn hạn chế, chưa hình thành được các nhóm nghiên cứu chuyên sâu; chưa triển khai tổ chức đào tạo được bậc học thạc sỹ và tiến sỹ; khả năng sử dụng ngoại ngữ của giảng viên trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học còn hạn chế.

3.3. Cơ hội

Bộ môn luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và Khoa. Ngoài ra, Trường Đại học Vinh đang từng bước tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình đào tạo theo tiếp cận CDIO… đã tạo cơ hội để Bộ môn nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay.

3.4. Thách thức

Nguồn tuyển sinh ngày càng thu hẹp ở các hệ đào tạo; sự đòi hỏi ngày càng cao về năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và khả năng sử dụng ngoại ngữ… đã đặt ra cho đội ngũ giảng viên của Bộ môn nhiều thách thức trong quá trình phát triển.

II. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỘ MÔN CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

1. Tầm nhìn và giá trị cốt lõi

1.1. Tầm nhìn đến năm 2025

Đến năm 2025, Bộ môn Công tác xã hội sẽ trở thành lực lượng quan trọng góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Công tác xã hội, đáp ứng nhu cầu xã hội; tham gia tích cực các hoạt động nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Nhà trường, Khoa và địa phương.

1.2. Nhiệm vụ

Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao ở bậc học của ngành Công tác xã hội; nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ cho ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Mục tiêu chiến lược đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Phấn đấu đến năm 2020, trên 60% giảng viên của Bộ môn đạt trình độ tiến sỹ và đến năm 2025, 100% giảng viên của Bộ môn đạt trình độ tiến sỹ; hoàn thành việc phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO; ổn đình và phát triển quy mô đào tạo sinh viên ở các hệ đào tạo chính quy, vừa làm vừa học; giảng viên trong Bộ môn sử dụng tốt tiếng Anh trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

3. Các giải pháp chiến lược

3.1. Giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ

Tăng cường hỗ trợ các giảng viên đi học nghiên cứu sinh, các khóa/lớp đào tạo về chuyên môn, ngoại ngữ; tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác giữa Bộ môn với các Trường Đại học, Viện nghiên cứu trong nước và quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học; tạo môi trường làm việc cởi mở, thân thiện, khuyến khích sự phấn đấu của giảng viên trong học tập, rèn luyện nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ.

3.2. Giải pháp về đào tạo

Tiếp tục hoàn thiện phát triển chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO; chủ động trong công tác quảng bá tuyển sinh ở các hệ đào tạo; tăng cường hợp tác, liên kết dưới nhiều hình thức với các tổ chức, các cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước.

3.3. Giải pháp về nghiên cứu khoa học

Thành lập các nhóm nghiên cứu chuyên sâu về Công tác xã hội và Xã hội học; chủ động khai thác các nguồn lực phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học; gắn hoạt động nghiên cứu khoa học với công tác đào tạo của ngành, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tăng cường liên kết với các đơn vị trong và ngoài trường trong hoạt động nghiên cứu khoa học; chú trọng công bố kết quả nghiên cứu bằng nhiều hình thức khác nhau ở trong nước, tiến tới công bố ở các tạp chí quốc tế; đẩy mạnh hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học và huy động nguồn lực sinh viên tham gia các đề tài, dự án do cán bộ giảng viên của Bộ môn chủ trì.

                                                                               BỘ MÔN CÔNG TÁC XÃ HỘI