CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày  28   tháng 12  năm 2017

 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

BỘ MÔN DU LỊCH, KHOA LỊCH SỬ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN 2030

 

1.THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ DU LỊCH

- Tổ Du lịch là 1 trong 5 tổ của Khoa Lịch sử, Trường Đại học Vinh

-  Năm thành lập: 2007

-  Tổng số cán bộ hiện nay: 7 (trong đó có 1 PGS.TS, 4 ThS. GV, 2 ThS. CV)

-  Tổng số sinh viên: 280 (Dự kiến cả khóa 58)

2. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHỮNG NĂM QUA

            Tổ Du lịch được thành lập năm 2007, đã và đang đào tạo 11 khóa (từ khóa 48 đến khóa 58), trong đó 7 khóa đã tốt nghiệp với hơn 600 Cử nhân VNH (chuyên ngành Du lịch). Trong những năm qua, công tác đào tạo có những ưu, khuyết điểm cơ bản sau đây:

2.1. Ưu điểm

            - Trước sự phát triển nhanh và mạnh của ngành du lịch, Trường Đại học Vinh đã kịp thời mở mã ngành đào tạo Cử nhân Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) nhằm đáp ứng nguồn nhân lực cho khu vực Bắc miền Trung cũng như của cả nước.

            - Mặc dù chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch, nhưng Nhà trường, Khoa và tổ bộ môn đã khắc phục mọi khó khăn, từng bước hoàn thiện đội ngũ cán bộ, chương trình, tài liệu để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo

            - Khi mới thành lập, trình độ của đội ngũ cán bộ giảng dạy chủ yếu là Cử nhân khoa học, đến nay, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Nhà trường và khoa, tất cả đã hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ, một số cán bộ đã đi học NCS.

            - Chương trình đào tạo trong những năm đầu đào tạo còn nặng về lý thuyết, cung cấp kiến thức, nhưng dần dần dần đã được điều chỉnh để kết hợp cung cấp kiến thức lẫn rèn luyện kỹ năng cho sinh viên. Vì vậy, chất lược đào tào tạo đã ngày càng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

            - Mặc dù đội ngũ cán bộ của tổ còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng trong những năm qua, công tác nghiên cứu khoa học của các thành viên trong tổ đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tổ đã biên soạn được 1 giáo trình, hầu hết bài giảng các học phần; thực hiện thành công 1 đề tài cấp Bộ, 2 đề tài cấp tỉnh, 1 đề tài cấp trường trọng điểm, 6 đề tài cấp Trường; viết bài đăng trên các tạp chí Trung ương, địa phương và tham gia các hội thảo khoa học lẫn quốc tế,  

1.2. Hạn chế

            - So với mặt bằng chung của Nhà trường và Khoa Lịch sử, đội ngũ cán bộ có trình độ cao của tổ còn hạn chế, chưa có Tiến sĩ chuyên ngành Du lịch, chủ yếu là Thạc sĩ, giảng viên.

            - Trong công tác giảng dạy, hầu hết giảng viên trong tổ được đào tạo Cử nhân khoa học, nên nghiệp vụ sư phạm còn có bất cập nhất định

            - Do chưa có các cơ sở thực hành tại trường, nên hoạt động rèn luyện kỹ năng nghề cho sinh viên còn gặp nhiều khó khăn và còn nhiều hạn chế

3. BỐI CẢNH

- Toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng 4.0 đang tác động sâu sắc đến tất cả cá các lĩnh vực của đời sống xã hội và đặt ra yêu cầu cấp bách đổi mới giáo dục và đào tạo.

- Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước và hội nhập quốc tế, Trường Đại học Vinh đã triển khai chương trình đào tao mới, hiện đại – chương trình đào tạo tiếp cận CDIO.

- Đối với ngành Du lịch, Nghị quyết 08 của Bộ chính trị BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ ra rằng, để phát triển du lịch thành một ngành kinh tế mũi nhọn, cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó cần chú trọng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Trong bối cảnh đó, tổ Du lịch cần tiếp tục đổi mới trên tất cả các lĩnh vực, từ công tác cán bộ, việc hoàn thiện chương trình đến công tác nghiên cứu khoa học

4. MỤC TIÊU

            Xây dựng tổ Du lịch trở thành tập thể đoàn kết, vững mạnh về chuyên môn, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo Nhà trường và khoa hiao phó, nhất là hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo tiếp cận CDIO

5. CÁC GIẢI PHÁP

5.1. Giải pháp về công tác đào tạo

- Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, các giảng viên trong tổ cần tiếp tục học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như ngoại ngữ. Các giảng viên trong tổ phải bố trí thời gian phù hợp để từ nay đến năm 2025 hoàn thành nghiên cứu sinh; tranh thủ thời gian học để đạt chuẩn Tiếng Anh B2 và một ngoại ngữ khác

      -  Triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả chương trình đào tạo tiếp cận CDIO từ khóa 58 trở đi

      - Luôn luôn có ý thức nghiên cứu, vận dụng các phương pháp mới trong quá trình dạy học

      - Thực hiện tốt các chương trình đào tạo hợp tác quốc tế do Nhà trường triển khai

      - Phấn đấu đến năm 2023, mở mã ngành đào tạo thạc sĩ du lịch tại trường Đại học Vinh

5.2. Giải pháp về nghiên cứu khoa học

            Cùng với công tác đào tạo, các giảng viên của tổ cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học.

            - Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường hàng năm, trước mắt là các đề tài biên sọan đề cương chi tiết, bài giảng, giáo trình giảng dạy các học phần theo hướng tiếp cận CDIO

            - Chủ động kết nối để chủ trì hoặc tham gia các đề tài KHCN cấp Tỉnh, cấp Bộ

            - Mỗi giảng viên ít nhất phải có một bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế hoặc trong nước trong 1 năm

            - Tích cực, chủ động hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học

5.3. Giải pháp về đảm bảo chất lượng

Công tác đảm bảo chất lượng đóng vai trò quan trọng trong công tác

đào tạo của Nhà trường, vì vậy các giảng viên tổ Du lịch cần có ý thức tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ này

  • Các giảng viên có ý thức trách nhiệm cao trong việc xây dựng ngân

    hàng đề thi các học phần được phân công

  • Đánh giá điểm chuyên cần, điểm hồ sơ học phần, điểm giữa kỳ,

điểm bài tập lớn công khai, minh bạch, đảm bảo tính chính xác và công bằng. Chấm thi kết thúc học học phần đúng qui trình, đảm bảo đúng chất lượng.

5.4. Các giải pháp khác

- Các giảng viên tổ Du lịch hoàn thành tốt nhiệm vụ hoạt động chuyên môn trong năm học theo qui định của Nhà trường (tham gia đầy đủ các hoạt động họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn… do Nhà trường và Khoa tổ chức; hoàn thành tốt công tác cập nhật tài liệu mới cho các môn học; xtham gia xây dựng chương trình đào tạo mới…)

- Các giảng viên tổ Du lịch phải có ý thức cao trong việc tham gia các hoạt động bề nổi và công tác đoàn thể của Trường, Khoa và Tổ

 

                                        BỘ MÔN DU LỊCH