Trong năm học 2015 – 2016, công tác giảng dạy, chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động đào tạo của cán bộ công chức trong khoa đều được thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy định của Khoa và Nhà trường. Chương trình, kế hoạch giảng dạy được thực hiện đảm bảo tiến độ và nội dung. Nội quy, quy chế, nền nếp kỷ cương trong đào tạo đạt được sự chuyển biến đáng ghi nhận.

Tổng số giờ chuẩn cán bộ giảng dạy phải đảm nhận trong năm học theo chức danh của toàn khoa: 9.201 giờ.

Tổng số giờ được miễn trong năm học (kiêm nhiệm, đi học…): 2129,5 giờ.

Tổng số giờ chuẩn cả năm học mà cán bộ của khoa đã thực hiện: 14.528,5  giờ

- Việc thực hiện nền nếp dạy học, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, Tháng rèn nghề, Hội thi Giảng viên trẻ dạy giỏi.

Thực hiện kế hoạch của Nhà trường về tổ chức các hoạt động giảng dạy và học tập trong Tháng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, Tháng rèn nghề, Hội thi Giảng viên trẻ dạy giỏi, Ban Chủ nhiệm khoa đã xây dựng kế hoạch và triển khai trong toàn bộ giảng viên, CBCC, học viên, sinh viên. Trên cơ sở kế hoạch của khoa, các bộ môn đã triển khai nhiều hoạt động bổ ích như: dự giờ thăm lớp của giảng viên (12 giờ); tổ chức Hội thi NVSP cho sinh viên ngành SP Lịch sử, các Hội thi Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên các ngành Quản lý văn hóa, Du lịch, Công tác xã hội. Các hoạt động trên đều được bộ môn, khoa và Nhà trường đánh giá cao, thực sự tạo nên sự chuyển biến trong công tác giảng dạy và học tập của GV và SV. Khoa cũng đã tổ chức Hội thi Giảng viên trẻ dạy giỏi lần thứ nhất theo đúng chủ trương và kế hoạch của Nhà trường và chọn 2 giảng viên trẻ là Nguyễn Thị Hoài An - ngành CTXH và Nguyễn Thị Thanh Thanh - ngành Du lịch tham gia dự thi cấp Trường.

- Công tác chuẩn bị và triển khai các hoạt động của khoa theo định hướng tái cấu trúc Trường; công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO.

Thực hiện chủ trương của Nhà trường về việc tái cấu trúc nhà trường, Đảng ủy, BCN khoa đã phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng ủy Trường Đại học Vinh tới toàn thể cán bộ công chức trong khoa để tranh thủ ý kiến rộng rãi, đồng thời để cán bộ công chức trong khoa hiểu và đóng góp ý kiến khi Nhà trường triển khai đề án tái cấu trúc Nhà trường. Cho đến nay, khoa cũng đã triển khai Đề án xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO. Hiện nay, 4 ngành của khoa cũng đã triển khai thực hiện xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO.

- Công tác biên soạn, vi chỉnh chương trình đào tạo áp dụng cho khóa 57. Việc xây dựng, lưu giữ đề cương bài giảng, biên soạn bài giảng, giáo trình; việc rà soát, bổ sung và sử dụng Ngân hàng đề thi.

Căn cứ kết luận của Hiệu trường Nhà trường về công tác tuyển sinh và quản lý đào tạo theo nhóm ngành, BCN khoa đã chỉ đạo các bộ môn thực hiện vi chỉnh chương trình đào tạo dùng cho khóa 57, trong đó xác định các học phần trong từng giai đoạn, vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa phục hợp với định hướng mới của nhà trường. Đặc biệt, các học phần do khoa quản lý: Xã hội học đại cương, Lịch sử văn minh thế giới, Tiến trình Lịch sử Việt Nam được xác định là những học phần bắt buộc trong đào tạo cho giai đoạn 1 của nhóm ngành Sư phạm xã hội và nhóm ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn, đã được khoa rà soát đề cương chi tiết nhằm phù hợp với đối tượng sinh viên của các nhóm ngành.

Việc biên soạn và lưu giữ đề cương bài giảng của giảng viên được chú trọng. Tất cả các GV khi lên lớp đều đã được duyệt bài giảng. Trong đợt kiểm tra về việc lưu giữ đề cương bài giảng vừa qua của Nhà trương, đa số các học phần do khoa quản lý đều đáp ứng được yêu cầu của Nhà trường. Bên cạnh đó, khoa cũng thường xuyên đôn đốc cán bộ giảng dạy hoàn thiện tập bài giảng để hướng tới xuất bản giáo trình. Năm học 2015 - 2016, khoa đã có 2 giáo trình được nghiệm thu và cho phép xuất bản.

BCN khoa cũng đã chỉ đạo các bộ môn thực hiện điều chỉnh ngân hàng đề thi theo hướng dẫn mới của Nhà trường. Toàn bộ ngân hành đề thi đã hoàn chỉnh theo mẫu và gửi về TTĐCL theo đúng thời gian quy định. Các bộ đề thi đều được tổ bộ môn nghiệm thu đảm bảo đúng chất lượng.

- Công tác tư vấn tuyển sinh của các ngành học, nhóm ngành, của khoa

Nhận thức được việc tăng cường công tác quảng bá tuyển sinh là trách nhiệm của khoa, bộ môn và mỗi CBCC trong khoa, BCN đã xây dựng kế hoạch về quảng bá tuyển sinh. Theo đó, công tác quảng bá tuyển sinh được triển khai rộng rãi với các hình thức như: viết bài trên website của Trường; thông qua việc đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác của khoa với các đơn vị…

- Các hoạt động khác về đào tạo và phục vụ đào tạo

Hoạt động seminar ở các bộ môn cũng diễn ra thường xuyên dưới nhiều hình thức và nội dung phong phú như: seminar các vấn đề phục vụ đào tào, các vấn đề thời sự cập nhật, những định hướng nghiên cứu… do các giảng viên thực hiện; seminar các vấn đề, nội dung nghiên cứu do các nghiên cứu sinh học tập tại khoa thực hiện.

Nhìn chung, trong năm học, cán bộ giảng viên, các Tổ bộ môn và toàn khoa phải đảm nhiệm 1 khối lượng công việc lớn về đào tạo. Ngoài việc đảm nhận giảng dạy các học phần cho sinh viên các ngành do Khoa quản lý, khoa Lịch sử còn đảm nhận một số môn học chung: Địa phương học, Tiến trình Lịch sử Việt Nam, Lịch sử văn minh thế giới, Cơ sở văn hoá Việt Nam, Lịch sử tư tưởng Phương Đông và Việt Nam cho các ngành khoa học xã hội nhân văn hệ chính quy. Có thể thấy, khối lượng giờ dạy nhiều, đảm nhận nhiều mã ngành đào tạo, nhiều chương trình đào tạo, địa bàn đặt lớp trải rộng ở nhiều địa phương việc hoàn thành cơ bản nhiệm vụ đào tạo là một thành công đáng ghi nhận với sự nỗ lực cố gắng của các giáo viên, các Tổ bộ môn và toàn Khoa.

Dù phải thực hiện nhiều công việc nhưng, cán bộ, công chức toàn khoa đã luôn luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc giảng dạy và thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Các CBCC trong khoa đều nêu cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao trong công việc; chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, kế hoạch của Nhà trường, Khoa và bộ môn, nhất là nề nếp dạy học. Đa số CBCC tham gia đầy đủ, đúng giờ và nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến xây dựng trong các cuộc họp do Nhà trường, Khoa và bộ môn tổ chức. Việc thực hiện giảng dạy đúng theo thời gian quy định, đảm bảo lịch trình và nội dung. Các CBCC luôn có ý thức phấn đấu vươn lên, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giảng dạy, chuyên môn, nghiệp vụ của khoa vần còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Trong công tác biên soạn bài giảng, tài liệu, giáo trình phục vụ cho hoạt động đào tạo của khoa vẫn còn chưa đều. Việc biên soạn giáo trình mới dừng lại ở việc phục vụ cho đào tạo từ xa. Công tác dự giờ vẫn chưa thực sự thường xuyên mà chủ yếu còn tập trung vào những đợt phong trào như: Tháng rèn luyện NVSP, Tháng rèn nghề.

Hiện nay, khoa Lịch sử quản lý số lượng sinh viên học viên, nghiên cứu sinh tương đối đông và đa dạng các loại hình đào tạo và mã ngành đào tạo: Năm học 2015 – 2016, Khoa Lịch sử có 1234 sinh viên hệ chính qui (25 lớp) và 283 sinh viên hệ ngoài chính qui. Năm học 2015 – 2016,  khoa đã có 207 sinh viên hệ chính quy đã tốt nghiệp theo đợt xét tốt nghiệp thứ nhất ( trong đó có 1 sinh viên đạt loại xuất sắc, 27 sinh viên tốt nghiệp đạt loại giỏi và 168 sinh viên đạt loại khá, 11 sinh viên TB).Có 29 sinh viên xin thôi học vì nhiều lý do khác nhau nhưng nguyên nhân chủ yếu là để thi lại các trường đại học;  xóa tên 67 sinh viên vì lý do bỏ học quá thời gian quy định; có 3 sinh viên bị kỷ luật cấp trường.

Khoathường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các lớp, cùng đội Thanh niên xung kích kiểm tra nề nếp, kỷ cương, nếp sống văn hoá, phong trào tự quản trong HSSV; Thường xuyên quan tâm, động viên kịp thời các HSSV, HV xuất sắc trên các mặt hoạt động như: đạt giải trong các kỳ thi Olympic, đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi; danh hiệu Nữ sinh tiêu biểu; danh hiệu sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh trật tự nhà trường…Khoa cũng tiến hànhxử lý nghiêm túc, kịp thời, có tác dụng giáo dục đối với các trường hợp HSSV, HV vi phạm nội quy, quy chế.Chỉ đạo cho cố vấn học tập, trợ lý sinh viên, trợ lý đào tạo thường xuyên tư vấn, giải đáp các thắc mắc liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ, học tập, rèn luyện, sinh hoạt của HSSV, HV.Lập danh sách và thông tin cho sinh viên, học viên tham gia tập huấn công tác tuyển sinh năm 2016.

Trong năm học vừa qua, khoa Lịch sử đã tổ chức thành công các hoạt động NCKH, VHVN, TDTD của sinh viên đều đạt giải cao trong toàn trường.Năm học 2015- 2016 là một trong 3 khoa đứng đầu toàn trường về các hoạt động. Tiêu biểu là: Tổ chức chương trình chào k56 thu hút được >700 sinh viên của các khóa 53,54,55 và đặc biệt là SV K56; Tham gia cuộc thi liên hoan hát hợp xướng chào mừng ngày SN Bác Hồ; Đội tuyển khoa Lịch sử tham gia cuộc thi: Tìm hiểu thân thế sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh đạt giải 3 toàn trường; Đội tình nguyện CTXH hoạt động tích cực tại trung tâm khuyết tật tỉnh Nghệ An; Phối hợp với khoa tổ chức các hoạt động: Nghiệp vụ sư phạm, Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, lễ tổng kết khóa học thứ 53...Đây là một sân chơi bổ ích và ý nghĩa, qua đó sự đoàn kết, giao lưu, học hỏi giữa các chi đoàn, chi hội ngày càng được nâng cao.Trong tháng 3, chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS HCM, LCĐ  Tổ chức nhiều hoạt động cho sinh viên, điển hình: Rung chuông vàng, Vũ điệu xanh, đá bóng nam, nữ, các trò chơi hoạt náo, nhảy dân vũ...chương trình gây quỹ ủng hộ sinh viên nghèo vượt khó...có sự tham gia của đông đảo sinh viên và cán bộ giảng viên.

Đã triển khai và tổ chức thành công Hội nghị tổng kết sinh viên NCKH năm học 2015- 2016, trong đó nhiều đề tài được đánh giá cao, thể hiện sự năng động, ý thức tự giác trong nghiên cứu khoa học

Hoạt động của các CLB đội nhóm của sinh viên diễn ra thường xuyên, liên tục: CLB tình nguyện ở làng trẻ SOS, CLB tình nguyện sách, CLV ví dặm

Trong các ngày lễ như Ngày Phụ nữ Việt Nam, Ngày Nhà giáo Việt Nam, Ngày Quốc tế phụ nữ...  đều có những hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian thu hút được đông đảo sinh viên trong khoa tham gia

Trong năm học 2015-2016, đã giới thiệu trên 33 đoàn viên ưu tú cho Đảng, Công tác giới thiệu được tiến hành công khai, dân chủ, minh bạch nhờ đó chất lượng Đảng viên được nâng cao rõ rệt, vai trò của Đảng viên ngày càng được khẳng định

Năm học 2015- 2016, khoa có 206/283 sinh viên khóa 53 tốt nghiệp ra trường đợt 1, trong đó có 1 sinh viên xếp loại xuất sắc (0,48%), 27 sinh viên xếp loại Giỏi (13,1%), 166 sinh viên xếp  loại Khá (80,58%), 12 sinh viên xếp loại Trung bình (5,82%).

 Nhìn chung, sinh viên của khoa chấp hành tốt mọi nội quy quy chế của nhà trường đề ra. Khoa có sự phân công lãnh đạo khoa phụ trách công tác HSSV, có hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên phù hợp.Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của HSSV.