Thực hiện Hướng dẫn số 23-HD/ĐU ngày 02/05/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ các Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2015 - 2020; ngày 22/05/2018, Đảng bộ bộ phận khoa Lịch sử đã long trọng tổ chức Hội nghị. 
Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có: Đ/c Thái Văn Thành (Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trường Nhà trường), Đ/c Nguyễn Anh Chương (UV BCH Đảng bộ Trường, Trưởng Ban Quản lý cơ sở 2). Đặc biệt là sự có mặt đầy đủ của tất cả đảng viên trong Đảng bộ bộ phận khoa Lịch sử.
Sau 1 buổi làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của cấp trên, Hội nghị đã tiến hành thảo luận và thống nhất các nội dung:
1. Hội nghị tán thành những nội dung cơ bản trong Báo cáo Kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2015 - 2020; 3 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ trường khóa XXXI; 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII và Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Về việc thực hiện các chỉ tiêu của Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020: Nghị quyết Đại hội ĐBBP nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra 21 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, có một số chỉ tiêu đã hoàn thành tốt, vượt kế hoạch đề ra, có chỉ tiêu đã hoàn thành và sẽ hoàn thành trong thời gian tới. Tuy nhiên, cũng có những chỉ tiêu sẽ khó đạt được do những yếu tố khách quan và chủ quan.
1.1. Các chỉ tiêu đã đạt được và có khả năng đạt được
- Chỉ tiêu thứ 1: “Giữ vững ổn định quy mô đào tạo ngành Sư phạm Lịch sử. Tiếp tục giữ vững quy mô đào tạo, mở rộng địa bàn tuyển sinh các ngành đào tạo đại học chính quy, Cao học, nghiên cứu sinh. Mở rộng đào tạo hệ đại học VLVH, đào tạo từ xa cho các ngành Công tác xã hội, Quản lý văn hóa, Du lịch”.  
Chỉ tiêu này đạt 50%, về mở rộng địa bàn tuyển sinh các hệ đại học (chính quy, vừa làm vừa học) và đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Nội dung “Giữ vững quy mô đào tạo ngành Sư phạm Lịch sử” không đạt, do nhu cầu của xã hội.
- Chỉ tiêu thứ 2: “Về chỉ tiêu tuyển sinh; mở ngành, mã ngành đào tạo: Giữ vững 4 ngành đào tạo Đại học (SP Sử, CTXH, VNH, QLVH), 3 chuyên ngành Cao học, 2 chuyên ngành NCS. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy hàng năm: 1 lớp SP Sử, 1 lớp QLVH, 2 lớp CTXH, 2 lớp VNH (400 người/ năm)”.
Chỉ tiêu này đạt được 50%, về việc giữ vững 4 ngành đào tạo Đại học, 2 chuyên ngành Cao học và 2 chuyên ngành NCS. Tuyển sinh ĐH hàng năm: 1 lớp SP Sử, 1 lớp QLVH, 1 lớp CTXH và 2 lớp VNH. 50% chỉ tiêu còn lại chưa đạt và khó có khả năng đạt được trong thời gian tới, nhất là chỉ tiêu tuyển sinh các ngành học hàng năm ngày càng giảm, do nhu cầu của xã hội.
- Chỉ tiêu thứ 3: “Về tỷ lệ cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng đến 2018: Tiếp tục cử 50% số giảng viên trình độ Thạc sỹ đi đào tạo NCS, lưu ý đến ngành Công tác xã hội, Quản lý văn hóa và Du lịch”. Chỉ tiêu này đã hoàn thành 90% nội dung cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ giảng dạy.
- Chỉ tiêu thứ 4: “Về tỷ lệ cán bộ có trình độ thạc sĩ đến 2018: 99% (hiện có 37/38 cán bộ)”. Chỉ tiêu này đã hoàn thành. Tất cả các cán bộ giảng dạy của Khoa đều đã chuẩn hóa trình độ Thạc sỹ, đạt 100%.
- Chỉ tiêu thứ 5: “Về tỷ lệ cán bộ có trình độ tiến sĩ đến 2018: 50% (hiện có 14/38 cán bộ)”. Chỉ tiêu này đã vượt kế hoạch đề ra. Tính đến tháng 5/2018, tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ là 22/38 (vượt 5,78%). 
- Chỉ tiêu thứ 6: “Về tỷ lệ cán bộ được phong chức danh phó giáo sư đến 2018: 15% (hiện có 4/38 cán bộ)”. Chỉ tiêu này đã vượt kế hoạch đề ra. Tính đến tháng 5/2018, tỉ lệ giảng viên được phong học hàm Phó Giáo sư là 7/38 (vượt 3,4%). 
- Chỉ tiêu thứ 7: “Về trình độ tiếng Anh của cán bộ, tỷ lệ cán bộ giảng dạy các học phần, chuyên đề bằng tiếng Anh đến 2018: 10%”. Chỉ tiêu này chưa đạt, do chưa có cán bộ đủ năng lực ngoại ngữ để giảng dạy các học phần, chuyên đề bằng Tiếng Anh.
- Chỉ tiêu thứ 8: “Tỷ lệ xếp loại học lực của học sinh, sinh viên tốt nghiệp hàng năm: Xuất sắc: 5%; Giỏi: 10%; Khá: 70 %; TB: 15%”. Chỉ tiêu này đã đạt theo kế hoạch đề ra.
- Chỉ tiêu thứ 9: “Tỷ lệ xếp loại rèn luyện của học sinh, sinh viên, học viên: 45% xếp loại tốt, 35% xếp loại khá, Trung bình 15%, yếu: 5%”. Chỉ tiêu này đã đạt theo kế hoạch đề ra.
- Chỉ tiêu thứ 10: “Về số lượng hội nghị, hội thảo, đề tài, bài báo khoa học: 05 năm phấn đấu có 03 đề tài NCKH cấp Bộ, 15 - 20 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, 03 đề tài NCKH cấp Tỉnh, 03 đề tài NCKH của sinh viên đạt giải cao”. Chỉ tiêu này đã đạt 70% mục tiêu đề ra: tính từ năm 2015 đến hết năm 2017, toàn Khoa có 01 đề tài NCKH cấp Bộ, 18 đề tài NCKH cấp Trường, 2 đề tài NCKH cấp Tỉnh, 1 đề tài NCKH của sinh viên đạt giải khuyến khích.
- Chỉ tiêu thứ 11: “100% Đảng viên là sinh viên, học viên cuối khóa hoàn thành khóa luận, bảo vệ luận văn cao học đạt loại giỏi và xuất sắc”. Hiện nay, sinh viên không còn bảo vệ khóa luận cuối khóa, nhưng 100% học viên cao học đã hoàn thành bảo vệ luận văn cao học.
- Chỉ tiêu thứ 12: “100% Đảng viên cuối khóa tốt nghiệp ra trường đúng thời gian”. Tính đến ngày 15/5/2018, chỉ tiêu này đã đạt 100% đảng viên sinh viên cuối khóa tốt nghiệp ra trường đúng thời hạn.
- Chỉ tiêu thứ 13: “100% Đảng viên không vi phạm quy chế thi”. Chỉ tiêu này đã đạt đúng kế hoạch đề ra.
- Chỉ tiêu thứ 14: “60% Đảng viên là học viên cao học có bài báo tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học hoặc đăng trên các tạp chí”. Chỉ tiêu này chưa đạt và khó đạt trong thời gian tới.
- Chỉ tiêu thứ 15: “10% Đảng viên là sinh viên có bài báo tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học hoặc đăng trên các tạp chí”. Chỉ tiêu này chưa đạt và khó đạt trong thời gian tới.
- Chỉ tiêu thứ 16: “Chỉ tiêu cử quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng: 50 người/năm”. Chỉ tiêu này đã vượt kế hoạch đề ra. Hàng năm, ĐUBP đã chỉ đạo Chi bộ HV-SV và Liên chi Đoàn cử 70-80 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng/năm.
- Chỉ tiêu thứ 17: “Đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Chỉ tiêu này đã đạt theo kế hoạch đề ra.
- Chỉ tiêu thứ 18: “Phấn đấu kết quả xếp loại đơn vị và các đoàn thể trực thuộc: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Chỉ tiêu này đã đạt theo kế hoạch đề ra.
- Chỉ tiêu thứ 19: “Về chỉ tiêu kết nạp đảng viên: 25 - 30 đảng viên/năm”. Chỉ tiêu này đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tính từ năm 2015 đến tháng 5/2018, toàn Đảng bộ bộ phận có 143 đồng chí đảng viên được kết nạp mới (trong đó, chi bộ cán bộ có 1 đ/c và chi bộ HV-SV có 142 đ/c).
- Chỉ tiêu thứ 20: “Tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm: 15 %”. Chỉ tiêu này đã đạt so với kế hoạch đề ra hàng năm.
- Chỉ tiêu thứ 21: “Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm: 100%”. Chỉ tiêu này đã đạt theo đúng mục tiêu đề ra.
1.2. Các chỉ tiêu thực hiện tốt, chưa tốt 
Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đảng bộ bộ phận khoa Lịch sử nhiệm kỳ 2015 - 2020, đối chiếu với những kết quả đạt được, có thể đánh giá tổng quát: Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện, có hiệu quả hoạt động của các chi bộ. Nhiều chỉ tiêu mà Nghị quyết của Đại hội đề ra đến nay đã đạt được và vượt kế hoạch đề ra. 
Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu khó đạt được kết quả như dự kiến, đó là các chỉ tiêu liên quan đến các vấn đề: Tuyển sinh; việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ của cán bộ và sinh viên; kế hoạch công bố bài báo của học viên cao học và đảng viên sinh viên.
Trong thời gian tới, Đảng bộ bộ phận khoa Lịch sử tiếp tục thực hiện tốt chủ trương tái cấu trúc Khoa Lịch sử, sáp nhập vào Viện Sư phạm xã hội và Viện KHXH&NV.
2. Hội nghị đã thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận khoa Lịch sử nửa đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Đại hội ĐBBP khoa Lịch sử nhiệm kỳ 2015-2020
 đã bầu ra 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận gồm : Đ/c Trần Vũ Tài (Bí thư), đ/c Hắc Xuân Cảnh (Phó Bí thư), đ/c Nguyễn Thị Bình Minh (Ủy viên), đ/c Đặng Thị Minh Lý (Ủy viên) và đ/c Phạm Tiến Đông (Ủy viên). 
Trong nửa nhiệm kỳ 2015-2020, nhân sự của ĐUBP đã có nhiều thay đổi. Tháng 10/2015, do đ/c Phạm Tiến Đông (Bí thư Chi bộ HV-SV) chuyển công tác sang Trung tâm Đào tạo liên tục, ĐUBP khoa Lịch sử đã đề nghị bổ sung đ/c Võ Thị Hoài Thương phụ trách Chi bộ HV-SV và tham gia BCH ĐBBP. Tháng 8/2017, đ/c Hắc Xuân Cảnh (Phó Bí thư ĐUBP) đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Hà Nội, chuyển sinh hoạt Đảng ra cơ sở đào tạo ở Hà Nội. Tháng 10/2017, đ/c Nguyễn Thị Bình Minh (Bí thư Chi bộ cán bộ) nghỉ hưu theo chế độ. 
Tính đến tháng 5/2018, ĐUBP khoa Lịch sử có 3 đ/c: Đ/c Trần Vũ Tài - Bí thư ĐBBP, Trưởng khoa ; Đ/c Đặng Thị Minh Lý - Ủy viên ĐBBP, Phó Trưởng khoa; Đ/c Võ Thị Hoài Thương - Ủy viên ĐBBP, Bí thư Chi bộ HV-SV.
3. Hội nghị cũng đã nghe Báo cáo Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 
Đảng bộ bộ phận khoa Lịch sử đã cơ bản nắm vững Nghị quyết 26-NQ/TW và triển khai thực hiện tốt các nội dung. Trong 13 chỉ tiêu cụ thể của Nghị quyết số 26-NQ/TW, Đảng bộ bộ phận khoa Lịch sử nhận thấy có một số chỉ tiêu liên quan mật thiết đến hoạt động đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học của Khoa và Nhà trường. Từ đó, ĐUBP Khoa Lịch sử đã quán triệt, chỉ đạo thực hiện các nội dung có liên quan, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của Nghị quyết đã đề ra.
Hội nghị đã được lắng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thái Văn Thành - Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách Đảng bộ bộ phận khoa Lịch sử và các ý kiến góp ý, xây dựng của các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ.
Với truyền thống đoàn kết, sẵn sàng vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực học hỏi; với niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; cùng với sự lãnh đạo của Đảng bộ Trường Đại học Vinh, Hội nghị tin tưởng rằng trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ bộ phận khoa Lịch sử sẽ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, sự thống nhất về nhận thức và hành động, tích cực đổi mới trong lãnh đạo đảng viên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ phận khoa nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau đây là một số hình ảnh về hội nghị

 

BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thực hiện Hướng dẫn số 23-HD/ĐU ngày 02/05/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ các Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2015 - 2020; ngày 22/05/2018, Đảng bộ bộ phận khoa Lịch sử đã long trọng tổ chức Hội nghị. 
Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có: Đ/c Thái Văn Thành (Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trường Nhà trường), Đ/c Nguyễn Anh Chương (UV BCH Đảng bộ Trường, Trưởng Ban Quản lý cơ sở 2). Đặc biệt là sự có mặt đầy đủ của tất cả đảng viên trong Đảng bộ bộ phận khoa Lịch sử.
Sau 1 buổi làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của cấp trên, Hội nghị đã tiến hành thảo luận và thống nhất các nội dung:
1. Hội nghị tán thành những nội dung cơ bản trong Báo cáo Kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2015 - 2020; 3 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ trường khóa XXXI; 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII và Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Về việc thực hiện các chỉ tiêu của Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020: Nghị quyết Đại hội ĐBBP nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra 21 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, có một số chỉ tiêu đã hoàn thành tốt, vượt kế hoạch đề ra, có chỉ tiêu đã hoàn thành và sẽ hoàn thành trong thời gian tới. Tuy nhiên, cũng có những chỉ tiêu sẽ khó đạt được do những yếu tố khách quan và chủ quan.
1.1. Các chỉ tiêu đã đạt được và có khả năng đạt được
- Chỉ tiêu thứ 1: “Giữ vững ổn định quy mô đào tạo ngành Sư phạm Lịch sử. Tiếp tục giữ vững quy mô đào tạo, mở rộng địa bàn tuyển sinh các ngành đào tạo đại học chính quy, Cao học, nghiên cứu sinh. Mở rộng đào tạo hệ đại học VLVH, đào tạo từ xa cho các ngành Công tác xã hội, Quản lý văn hóa, Du lịch”.  
Chỉ tiêu này đạt 50%, về mở rộng địa bàn tuyển sinh các hệ đại học (chính quy, vừa làm vừa học) và đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Nội dung “Giữ vững quy mô đào tạo ngành Sư phạm Lịch sử” không đạt, do nhu cầu của xã hội.
- Chỉ tiêu thứ 2: “Về chỉ tiêu tuyển sinh; mở ngành, mã ngành đào tạo: Giữ vững 4 ngành đào tạo Đại học (SP Sử, CTXH, VNH, QLVH), 3 chuyên ngành Cao học, 2 chuyên ngành NCS. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy hàng năm: 1 lớp SP Sử, 1 lớp QLVH, 2 lớp CTXH, 2 lớp VNH (400 người/ năm)”.
Chỉ tiêu này đạt được 50%, về việc giữ vững 4 ngành đào tạo Đại học, 2 chuyên ngành Cao học và 2 chuyên ngành NCS. Tuyển sinh ĐH hàng năm: 1 lớp SP Sử, 1 lớp QLVH, 1 lớp CTXH và 2 lớp VNH. 50% chỉ tiêu còn lại chưa đạt và khó có khả năng đạt được trong thời gian tới, nhất là chỉ tiêu tuyển sinh các ngành học hàng năm ngày càng giảm, do nhu cầu của xã hội.
- Chỉ tiêu thứ 3: “Về tỷ lệ cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng đến 2018: Tiếp tục cử 50% số giảng viên trình độ Thạc sỹ đi đào tạo NCS, lưu ý đến ngành Công tác xã hội, Quản lý văn hóa và Du lịch”. Chỉ tiêu này đã hoàn thành 90% nội dung cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ giảng dạy.
- Chỉ tiêu thứ 4: “Về tỷ lệ cán bộ có trình độ thạc sĩ đến 2018: 99% (hiện có 37/38 cán bộ)”. Chỉ tiêu này đã hoàn thành. Tất cả các cán bộ giảng dạy của Khoa đều đã chuẩn hóa trình độ Thạc sỹ, đạt 100%.
- Chỉ tiêu thứ 5: “Về tỷ lệ cán bộ có trình độ tiến sĩ đến 2018: 50% (hiện có 14/38 cán bộ)”. Chỉ tiêu này đã vượt kế hoạch đề ra. Tính đến tháng 5/2018, tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ là 22/38 (vượt 5,78%). 
- Chỉ tiêu thứ 6: “Về tỷ lệ cán bộ được phong chức danh phó giáo sư đến 2018: 15% (hiện có 4/38 cán bộ)”. Chỉ tiêu này đã vượt kế hoạch đề ra. Tính đến tháng 5/2018, tỉ lệ giảng viên được phong học hàm Phó Giáo sư là 7/38 (vượt 3,4%). 
- Chỉ tiêu thứ 7: “Về trình độ tiếng Anh của cán bộ, tỷ lệ cán bộ giảng dạy các học phần, chuyên đề bằng tiếng Anh đến 2018: 10%”. Chỉ tiêu này chưa đạt, do chưa có cán bộ đủ năng lực ngoại ngữ để giảng dạy các học phần, chuyên đề bằng Tiếng Anh.
- Chỉ tiêu thứ 8: “Tỷ lệ xếp loại học lực của học sinh, sinh viên tốt nghiệp hàng năm: Xuất sắc: 5%; Giỏi: 10%; Khá: 70 %; TB: 15%”. Chỉ tiêu này đã đạt theo kế hoạch đề ra.
- Chỉ tiêu thứ 9: “Tỷ lệ xếp loại rèn luyện của học sinh, sinh viên, học viên: 45% xếp loại tốt, 35% xếp loại khá, Trung bình 15%, yếu: 5%”. Chỉ tiêu này đã đạt theo kế hoạch đề ra.
- Chỉ tiêu thứ 10: “Về số lượng hội nghị, hội thảo, đề tài, bài báo khoa học: 05 năm phấn đấu có 03 đề tài NCKH cấp Bộ, 15 - 20 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, 03 đề tài NCKH cấp Tỉnh, 03 đề tài NCKH của sinh viên đạt giải cao”. Chỉ tiêu này đã đạt 70% mục tiêu đề ra: tính từ năm 2015 đến hết năm 2017, toàn Khoa có 01 đề tài NCKH cấp Bộ, 18 đề tài NCKH cấp Trường, 2 đề tài NCKH cấp Tỉnh, 1 đề tài NCKH của sinh viên đạt giải khuyến khích.
- Chỉ tiêu thứ 11: “100% Đảng viên là sinh viên, học viên cuối khóa hoàn thành khóa luận, bảo vệ luận văn cao học đạt loại giỏi và xuất sắc”. Hiện nay, sinh viên không còn bảo vệ khóa luận cuối khóa, nhưng 100% học viên cao học đã hoàn thành bảo vệ luận văn cao học.
- Chỉ tiêu thứ 12: “100% Đảng viên cuối khóa tốt nghiệp ra trường đúng thời gian”. Tính đến ngày 15/5/2018, chỉ tiêu này đã đạt 100% đảng viên sinh viên cuối khóa tốt nghiệp ra trường đúng thời hạn.
- Chỉ tiêu thứ 13: “100% Đảng viên không vi phạm quy chế thi”. Chỉ tiêu này đã đạt đúng kế hoạch đề ra.
- Chỉ tiêu thứ 14: “60% Đảng viên là học viên cao học có bài báo tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học hoặc đăng trên các tạp chí”. Chỉ tiêu này chưa đạt và khó đạt trong thời gian tới.
- Chỉ tiêu thứ 15: “10% Đảng viên là sinh viên có bài báo tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học hoặc đăng trên các tạp chí”. Chỉ tiêu này chưa đạt và khó đạt trong thời gian tới.
- Chỉ tiêu thứ 16: “Chỉ tiêu cử quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng: 50 người/năm”. Chỉ tiêu này đã vượt kế hoạch đề ra. Hàng năm, ĐUBP đã chỉ đạo Chi bộ HV-SV và Liên chi Đoàn cử 70-80 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng/năm.
- Chỉ tiêu thứ 17: “Đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Chỉ tiêu này đã đạt theo kế hoạch đề ra.
- Chỉ tiêu thứ 18: “Phấn đấu kết quả xếp loại đơn vị và các đoàn thể trực thuộc: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Chỉ tiêu này đã đạt theo kế hoạch đề ra.
- Chỉ tiêu thứ 19: “Về chỉ tiêu kết nạp đảng viên: 25 - 30 đảng viên/năm”. Chỉ tiêu này đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tính từ năm 2015 đến tháng 5/2018, toàn Đảng bộ bộ phận có 143 đồng chí đảng viên được kết nạp mới (trong đó, chi bộ cán bộ có 1 đ/c và chi bộ HV-SV có 142 đ/c).
- Chỉ tiêu thứ 20: “Tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm: 15 %”. Chỉ tiêu này đã đạt so với kế hoạch đề ra hàng năm.
- Chỉ tiêu thứ 21: “Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm: 100%”. Chỉ tiêu này đã đạt theo đúng mục tiêu đề ra.
1.2. Các chỉ tiêu thực hiện tốt, chưa tốt 
Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đảng bộ bộ phận khoa Lịch sử nhiệm kỳ 2015 - 2020, đối chiếu với những kết quả đạt được, có thể đánh giá tổng quát: Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện, có hiệu quả hoạt động của các chi bộ. Nhiều chỉ tiêu mà Nghị quyết của Đại hội đề ra đến nay đã đạt được và vượt kế hoạch đề ra. 
Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu khó đạt được kết quả như dự kiến, đó là các chỉ tiêu liên quan đến các vấn đề: Tuyển sinh; việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ của cán bộ và sinh viên; kế hoạch công bố bài báo của học viên cao học và đảng viên sinh viên.
Trong thời gian tới, Đảng bộ bộ phận khoa Lịch sử tiếp tục thực hiện tốt chủ trương tái cấu trúc Khoa Lịch sử, sáp nhập vào Viện Sư phạm xã hội và Viện KHXH&NV.
2. Hội nghị đã thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận khoa Lịch sử nửa đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Đại hội ĐBBP khoa Lịch sử nhiệm kỳ 2015-2020
 đã bầu ra 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận gồm : Đ/c Trần Vũ Tài (Bí thư), đ/c Hắc Xuân Cảnh (Phó Bí thư), đ/c Nguyễn Thị Bình Minh (Ủy viên), đ/c Đặng Thị Minh Lý (Ủy viên) và đ/c Phạm Tiến Đông (Ủy viên). 
Trong nửa nhiệm kỳ 2015-2020, nhân sự của ĐUBP đã có nhiều thay đổi. Tháng 10/2015, do đ/c Phạm Tiến Đông (Bí thư Chi bộ HV-SV) chuyển công tác sang Trung tâm Đào tạo liên tục, ĐUBP khoa Lịch sử đã đề nghị bổ sung đ/c Võ Thị Hoài Thương phụ trách Chi bộ HV-SV và tham gia BCH ĐBBP. Tháng 8/2017, đ/c Hắc Xuân Cảnh (Phó Bí thư ĐUBP) đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Hà Nội, chuyển sinh hoạt Đảng ra cơ sở đào tạo ở Hà Nội. Tháng 10/2017, đ/c Nguyễn Thị Bình Minh (Bí thư Chi bộ cán bộ) nghỉ hưu theo chế độ. 
Tính đến tháng 5/2018, ĐUBP khoa Lịch sử có 3 đ/c: Đ/c Trần Vũ Tài - Bí thư ĐBBP, Trưởng khoa ; Đ/c Đặng Thị Minh Lý - Ủy viên ĐBBP, Phó Trưởng khoa; Đ/c Võ Thị Hoài Thương - Ủy viên ĐBBP, Bí thư Chi bộ HV-SV.
3. Hội nghị cũng đã nghe Báo cáo Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 
Đảng bộ bộ phận khoa Lịch sử đã cơ bản nắm vững Nghị quyết 26-NQ/TW và triển khai thực hiện tốt các nội dung. Trong 13 chỉ tiêu cụ thể của Nghị quyết số 26-NQ/TW, Đảng bộ bộ phận khoa Lịch sử nhận thấy có một số chỉ tiêu liên quan mật thiết đến hoạt động đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học của Khoa và Nhà trường. Từ đó, ĐUBP Khoa Lịch sử đã quán triệt, chỉ đạo thực hiện các nội dung có liên quan, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của Nghị quyết đã đề ra.
Hội nghị đã được lắng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thái Văn Thành - Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách Đảng bộ bộ phận khoa Lịch sử và các ý kiến góp ý, xây dựng của các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ.
Với truyền thống đoàn kết, sẵn sàng vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực học hỏi; với niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; cùng với sự lãnh đạo của Đảng bộ Trường Đại học Vinh, Hội nghị tin tưởng rằng trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ bộ phận khoa Lịch sử sẽ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, sự thống nhất về nhận thức và hành động, tích cực đổi mới trong lãnh đạo đảng viên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ phận khoa nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau đây là một số hình ảnh về hội nghị