Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh ngành giáo dục đang quyết tâm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Trường Đại học Vinh đang tái cơ cấu lại nhà trường, đổi mới tuyển sinh, phát triển chương trình tiếp cận CDIO….

           Về dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS.TS. Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng nhà trường và đại diện tất cả các phòng ban chức năng trong trường.

           Hội nghị đã nghe và thảo luận góp ý Dự thảo Báo cáo của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh sẽ trình bày tại Hội nghị Công chức – Viên chức Trường Đại học Vinh năm học 2016 – 2017 vào cuối tháng 9; Báo cáo của TS. Trần Vũ Tài, Trưởng khoa Lịch sử tổng kết hoạt động của khoa Lịch sử trong năm học 2015 – 2016 và định hướng hoạt động của khoa trong năm học tới. Hội nghị đã nghe 9 ý kiến góp ý cho các bản báo cáo trên các lĩnh vực: Tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất và đời sống.

           Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS.Thái Văn Thành giải thích rõ một số ý kiến phản ánh của các công chức và nhấn mạnh những chủ trương, chính sách của nhà trường trong thời gian tới, đồng thời gợi ý một số định hướng hoạt động cho Khoa Lịch sử trong năm học mới.

            Với tinh thần nhất trí cao, Hội nghị đã bầu 08 đại biểu đi dự tại Hội nghị Công chức – Viên chức Trường Đại học Vinh năm học 2016 – 2017; bầu Ban Thanh tra nhân dân cấp khoa năm học 2016 – 2017.

           Trên tinh thần dân chủ, thống nhất, Hội nghị Công chức - Viên chức khoa Lịch sử năm học 20116 – 2017 đã thành công tốt đẹp. Hội nghị kêu gọi các cán bộ công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học đề ra, tiếp tục đưa khoa Lịch sử phát triển.

                                                                                                                                                                               LTC