1. Đề xuất danh mục đề tài KH&CN cấp Trường năm 2017 dành cho giảng viên khoa Lịch sử

        - Mỗi tổ bộ môn đề xuất 01 đề tài NCKH cấp trường năm 2017 theo công văn kèm theo. Riêng tổ Phương pháp giảng dạy và Quản lý văn hóa đề xuất 02 đề tài cho 2 ngành: Phương pháp giảng dạy và Quản lý văn hóa

       - Ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp Trường có sản phẩm trực tiếp phục vụ công tác dạy học, kiểm tra, đánh giá ... (Xem thêm công văn kèm theo)

        - Thời gian nộp cho Ban Chủ nhiệm khoa bản Word vào ngày 20 tháng 10 năm 2016 theo địa chỉ mail: lethecuongdhv@gmail.com. Quá thời hạn trên, chúng tôi không nhận đề xuất của Tổ bộ môn và không chịu trách nhiệm.

        - Mẫu làm đề xuất tham khảo ở Website phòng Phoa học và hợp tác quốc tế.

2. Đề xuất danh mục các hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2017

     - Mỗi tổ bộ môn đề xuất 01 đề tài NCKH cấp trường cho sinh viên năm 2017 theo công văn kèm theo. Đề tài cho sinh viên chỉ thực hiện đối với sinh viên khóa 55 và 56. Khóa 54 sẽ ra trường vào cuối năm 2014 không thể thực hiện việc nghiệm thu.

      - Ưu tiên các hoạt động lồng ghép nghiên cứu khoa học và công tác rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.

      - Thời gian nộp cho Ban Chủ nhiệm khoa bản Word vào ngày 27 tháng 10 năm 2016 theo địa chỉ mail: lethecuongdhv@gmail.com.

      - Mẫu làm đề xuất tham khảo ở Website phòng Phoa học và Hợp tác quốc tế.

 Xem Công văn đính kèm tại đây:cong_van_de_xuat_de_tai_t2017.doc