File: Ngành Du Lịch, công tác xã hội, Quản lý văn hóa ở Khoa Lịch sử, Đại học Vinh.mp4